VEDTÆGTER FOR LUNDS TIPSFORENING

§ 1 Foreningens navn er LUNDS TIPSFORENING, og foreningens hjemsted er den til enhver tid værende for-mands adresse.

§ 2 Foreningens formål er at afholde tipsturneringer og konkurrencer kreeret af foreningens medlemmer, besty-relse og generalforsamling.

§ 3 Enhver kan frit tilmelde sig foreningens turneringer.

§ 4 Enhver, der deltager i foreningens Danmarksturnering og/eller Ligaturnering, er medlem af Lunds Tipsfor-ening. Alle fremmødte medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Valgbarhed opnås efter et års medlemskab.

§ 5 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden, senest fire uger før udmeldelsen træder i kraft. Dette gælder også ved årsskiftet.

§ 6 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Hvis det konstateres på generalforsamlingen, at et medlem ikke har betalt kontingent, udtræder medlemmet automatisk af for¬eningen.

§ 7 Foreningen afholder den årlige generalforsamling som telefonmøde i uge 4, 5 eller 6. Datoen fastsættes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen er et telefonmøde, hvor max. 15 tilmeldte deltagere kan deltage.
Tilmelding senest 14 dage før. Er der mere end 15 tilmeldte vil bestyrelsen forsøge, at arrangere en ”rigtig” generalforsamling.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Kassererens beretning.
5. Indkomne forslag.
a. Indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelse. Forslag til kandidater på valgbare poster, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
a. Formand vælges for 2 år ad gangen på lige år.
b. Næstformand og kasserer, vælges for 2 år ad gangen på ulige år.
7. Valg af festudvalg.
8. Valg af revisor.
a. Revisoren vælges for et år ad gangen.
9. Valg af 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant.
a. suppleanterne vælges for et år ad gangen.
10. Eventuelt.

§ 8 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Til at lede Lunds Tipsforening vælger generalfor-samlingen en bestyrelse, bestående af 3 medlemmer, formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsens be-slutninger træffes på bestyrelsesmøder, i hvilke et flertal af bestyrelsens medlemmer skal deltage, for at gyldig beslutning kan træffes.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelsen har mandat til at ændre i reglementet med omgående virkning. Bestyrelsen udpeger turnerings-ledere. Kassereren er den eneste, der kan hæve på kontoer, øvrige bestyrelsesmedlemmer kan få oplyst sal-doer i pengeinstitutter.
Referat af bestyrelsesmøder offentliggøres i TIPS-NYT eller via E-mail.

§ 9 Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på en generalforsamling, såfremt der er 2/3 stemmeflertal for forslaget.

§ 10 Foreningens opløsning kan kun ske, hvis 2/3 af foreningens medlemmer ønsker det. I dette tilfælde kan der stemmes pr. brev, som skal være formanden i hænde senest otte dage før en ekstraordinær generalforsam-ling.